لوله و تجهیزات سدید  ٢,٢٠٠    ٧٣٩کارخانجات مخابراتی ایران  ١١,٠٩١    ٢,٤٦٩ایرانیت  ٢,٢٠٩    ٣٦٠بهشت پارس  ١,٠٦٨    ١٣٣نيرو محركه  ٢,٠١٣    ٢٣٨صنعتي‌سديد  ٣,٤٠٠    ٣٩٦احیا صنایع خراسان  ١,٤٤٥    ١٦٠الحاوی  ٣,٠٠٠    ٣٢٩حمل ونقل توكا  ٢,٢٩٩    ٢٤٤ايران ارقام(تقدم)  ١,٢٦٨    ١١٥
سيمان قاين  ٢٥,٦٤٥    -٤,٣٣٧فلات ایرانیان  ٢,٣٨٨    -٢٤٠عمران قزوین  ٢,٥٠٠    -١٥٠توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(تقدم)  ١,٩٠٢    -١٠٠پامچال  ٨,٧٣١    -٤٥٩قند اصفهان  ٢,٠٧٩    -١٠٨سيمان كردستان  ١,٤٩٩    -٧٧سيمان فارس  ٩,١٣٤    -٤٦٩توس گستر  ٢,٥٦٦    -١٣١فيبر ايران  ٢,٧٢٥    -١٣٨
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٧٦١.٤       تغييرات :  ٧٤١.٥
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لوله و تجهیزات سدید ٢,٢٠٠ ٧٣٩ ٥٠.٥٨
کارخانجات مخابراتی ایران ١١,٠٩١ ٢,٤٦٩ ٢٨.٦٤
ایرانیت ٢,٢٠٩ ٣٦٠ ١٩.٤٧
بهشت پارس ١,٠٦٨ ١٣٣ ١٤.٢٢
نيرو محركه ٢,٠١٣ ٢٣٨ ١٣.٤١
صنعتي‌سديد ٣,٤٠٠ ٣٩٦ ١٣.١٨
احیا صنایع خراسان ١,٤٤٥ ١٦٠ ١٢.٤٥
الحاوی ٣,٠٠٠ ٣٢٩ ١٢.٣٢
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٥٣٥ (٥٠)
Nikkei ٢٠,٣٨٨ ٢١٣
S&P 500 ٢,٠٦٨ (٨)
Dow Jones ١٧,٦٨٣ (٤٧)
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,١٦٧ (١)
هر اونس نقره ١٥ ٠
روي ١,٩٩٢ (٢١)
آلومينيوم ١,٧٧٠ ٠
مس ٥,٥٧٠ (١٩١)
قلع ١٤,٣٥٠ ١٧٥
سرب ١,٧٣٢ (٢٤)
نيكل ١١,٥٦٠ (٤٩٠)
کدال بورس کالا
© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com